OPPFØLGING AV AVVIK FRÅ SAMARBEIDSAVTALER

 

Kommunane og spesialisthelsetenesta i området har blitt einige om ei felles retningslinje for melding og oppfølging av avvik på tvers av helsenivåa.  

 

Oppsummert forutset retningslinja at avvik blir ført i kvar organisasjons eige system for avvik/internkontroll, før det tas ei papirutskrift som oversendast til den involverte samarbeidsparten. Det er  utvikla eit meldeskjema for dei samarbeidsaktørane som ikkje har et elektronisk avviks- eller internkontrollsystem. (Sjå under kontaktinfo i venstremenyen for å finne adresse til kontaktinstans for avvik i den enkelte organisasjon.)

 

Det er opp til kvar enkelt part å sørgje for ei god implementering av rutinar for melding av avvik i den enkelte organisasjon, med utgangspunkt i den felles retningslinja.

<<Tilbake