SAMARBEIDSAVTALE FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSMEDISIN

 

Følgjande Tenesteavtale 3 og 5 er no inngått mellom spesialisthelsetenesta og 21 kommunar i Helse Bergens føretaksområde.

 

Bergen kommune har inngått ein eigen avtale på området. 

 

 

Våren 2012 vart det inngått ei lovpålagt tenesteavtale (3 og 5), som regulerte inn- og utskrivning frå somatisk sektor. No er det altså utarbeida ei avtale som regulerar det same for rusmedisin og psykisk helsevern.

 

Avtalen vart gjort gjeldande frå 1.11.2013 for 21 kommunar, mens Bergen kommune har inngått eigen avtale med Helse Bergen og dei andre private ideelle partane innanfor spesialisthelsetenesta for dette området. Det er imidlertid avtalt i samarbeidsutvala at spesialisthelsetenesta så langt mogleg skal utforme og praktisere eins rutiner for alle pasientar uansett kva kommune dei kjem frå.

<<Tilbake