Fagleg samarbeid

Faglege samarbeidsutval skal utvikle konkrete prosedyrar og tenestemodellar. 

Målet er å sikre heilskaplege og koordinerte helse- og omsorgstenester til pasientar/brukarar som har trong for tenester frå både kommune- og spesialisthelsetenesta. Faglege samarbeidsutval og nettverk vert oppnemnd av SSU etter behov (jf. pkt. 5.2.1.). Dei faglege samarbeidsutvala skal rapportere til SSU.

Representasjon og samansetning i dei faglege samarbeidsutvala følgjer som hovudregel same prinsipp som for Strategisk samarbeidsutval (SSU). Alle faglege samarbeidsutval skal minimum ha 1 fastlege og 1 brukarrepresentant.
 
Ved avtaleinngåing er følgjande faglege samarbeidsutval verksame:

 • Medisinsk fagleg utval
 • Felles underutval for akuttmedisin og beredskap 

Medisinskfagleg utval

Dette er eit underutval, med legar frå spesialist- og kommunehelsetenesta. Alle samarbeidsutvala er representert i utvalet. Medisinskfagleg utval skal være rådgjevande  i medisinskfaglege spørsmål.

Mandat for Medisinskfagleg utval (MFU) (PDF)

​Faste representanter pr. 01.02.2022:


​Sekretariat:

Underutval for akuttmedisin og beredskap (UFAB)

Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda (tenesteavtale 11 og 12). Alle samarbeidsutvala er representert.

Andre faglege nettverk

Nettverk og kompetansesentrene har som hensikt å skapa arenaer for kontakt mellom primær- og sekundærhelsetenesta, samt å formidle kompetanse på fagfeltet. Nettverka er sentrale for å ivareta kontinuitet i utredning, behandling og rehabilitering og for å utvikla kompetanse og erfaring på fagfeltet

 • Lindrande behandling – regionalt kompetansesenter

  Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

 • Rehabilitering – regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.

  Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering. 

 • Geriatri – regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM)

  Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

 • Læring og mestringsnettverket 

  Læringstilbod ved Lærings- og og meistringssenteret Bergen blir som regel utvikla av ein ansvarleg avdeling ved Haukeland universitetssjukehus eller Haraldsplass diakonale sjukehus, i samarbeid med brukarorganisasjonar. LMS har ein koordinerande rolle i utviklinga av tilbodet.

 • Barn som pårørende                                                                                                            Arbeid med barn som pårørende er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Arbeidet er hjemlet i helsepersonelloven §§ 10a og 10b. I 2020 ble det tatt initiativ til en arena for informasjonsutveksling og samarbeid om tema.

 • Våren 2022 ble det etablert et faglig nettverk mellom helseforetak og kommuner i foretaksområdet.

 • Fagnettverket møtes fire ganger årlig og ledes av en representant fra kommunene og en fra spesialisthelsetjenesten. Representanter fra spesialisthelsetjeneste er koordinatorer for Barn som pårørende på egne foretak. Representanter fra kommunene er som regel koordinatorer for Barn som pårørende eller som har et særskilt ansvar for barn som pårørende i sin kommune.​​

  Fagnettverket skal ivareta følgende formål og tema:

  -  Samhandling mellom helseforetak og kommuner som bidrar til god oppfølging av barn som pårørende i tråd med gjeldende lovverk og prosedyrer, med særlig fokus på økt henvisning fra helseforetakene

  -  Øke fokus og kompetanse om barn som pårørende i organisasjonene

  -  Samarbeide om digitale løsninger for kontakt og samarbeid mellom helseforetak og kommunene

  -  Identifisere utfordringer og gi innspill til forbedringspunkter

  - Gi innspill til felles samarbeidsprosedyrer om barn som pårørende


 • Fagråd syn, Helse Bergen Fagråd Syn - Helse Bergen (helse-bergen.no)

 • Fagråd syn er et samarbeidsorgan for de aktører som er del av tilbudet til personer med synsnedsettelse i Vestland​

  • ​Fagråd Syn skal arbeide for et helhetlig og koordinert tilbud for personer med synsnedsettelse, og for godt samarbeid og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene. 
  • Fagråd Syn skal arbeide for at informasjon om synsrelatert habilitering og rehabilitering er synlig og tilgjengelig for personer med synsnedsettelse og fagpersoner.  
  • Fagråd syn skal samarbeide om kompetanseutveksling mellom aktørene, og bidra til synsfaglig kompetanseheving for andre grupper.

 

Andre  underutval vil bli presentert under dei samarbeidsutvala der dei er organisert og høyrer til. ​

Fann du det du leita etter?