Fagleg samarbeid

Det er etablert fagleg samarbeid på fleire område som er ein del av samhandlingsstrukturen. Her viser underutval der alle samarbeidutval er representert.

Medisinskfagleg utval

Dette er eit underutval, med legar frå spesialist- og kommunehelsetenesta. Alle samarbeidsutvala er representert i utvalet. Medisinskfagleg utval skal være rådgjevande  i medisinskfaglege spørsmål.

Faste representanter pr. 01.12.2021

 • Rune Bjørneklett, Helse Bergen, leder av utvalget
 • Trond Egil Hansen, SU Bergen 
 • Knut Arne Wensaas, Bergen kommune
 • Kristin Cotta Scönberg, SU Bergensregionen 
 • Hege Framnes, Helse Bergen
 • Unni Solheim, SR Voss (Ulvik kommune)
 • Paal Naalsund, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Leif Erik Rønneberg Hauge, Helse Bergen 
 • Kristin Sæle, Helse Bergen
 • Benedicte Djupesland, koordinator, PraksisKonsulentOrdningen (PKO)
 • SU Nordhordland, ingen representant
         Sekretariat:
 • ​Eirik Vestrheim, Bergen kommune/SSE
 • Anne Kvalheim, Helse Bergen/SSE

Underutval for akuttmedisin og beredskap (UFAB)

Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda (tenesteavtale 11 og 12). Alle samarbeidsutvala er representert.

Andre faglege nettverk

Nettverk og kompetansesentrene har som hensikt å skapa arenaer for kontakt mellom primær- og sekundærhelsetenesta, samt å formidle kompetanse på fagfeltet. Nettverka er sentrale for å ivareta kontinuitet i utredning, behandling og rehabilitering og for å utvikla kompetanse og erfaring på fagfeltet

 • Lindrande behandling – regionalt kompetansesenter

  Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er eit regionalt ressurssenter for helsepersonell som arbeider med lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

 • Rehabilitering – regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.

  Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering. 

 • Geriatri – regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM)

  Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

 

Andre  underutval vil bli presentert under dei samarbeidsutvala der dei er organisert og høyrer til.

Fann du det du leita etter?