Medisinskfagleg utval

Som eit ledd i implementeringa av overordna samarbeidsavtale er det etablert eit Medisinskfagleg utval, med legar frå spesialist- og kommunehelsetenesta i Helse Bergen sitt føretaksområde.  Utvalet skal vera rådgjevande for samarbeidsutvala i medisinsk faglege spørsmål.

Samansetting av utvalet
Mandat
Referat frå møter
Kontaktperson

Fann du det du leita etter?