Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane (PDF)
Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sentralbord:  55 97 85 00

(Førespurnadar frå fastlege/legevakt til vakthavande lege, for bistand til
vurdering av behov for øyeblikkeleg hjelp innlegging, går via
sentralbord: Medisinsk og kirurgisk/ortopedisk bakvakt er tilgjengeleg frå
kl. 08.00-20.00 på kvardagar, og 09.00-18.00 i helger. I øvrige tidsrom kan ein rette
førespurnad til primærvakt.)

Telefonnummer til sengepostar

(nummer som går på calling/vakttelefon på kveldstid)

Medisinsk Klinikk:

Observasjonspost   55 97 90 60 / 55 97 90 65  

Generell post   55 97 91 12 / 55 97 91 20  / 55 97 91 22  (vaktrom 1, 2 og 3 – alle går over på calling etter et visst tidsrom)

Hjerte-/lungepost  55 97 91 27 

Geriatrisk post  55 97 90 91 

Slagpost  55 97 91 40

Sunniva sengepost  55 97 94 20

Kirurgisk Klinikk: 

Kirurgisk post H 55 97 87 88 

Ortopedisk - post G  55 97 87 72 

Kirurgisk og Ortopedisk post F (5-døgnspost)  55 97 87 62

Helse Bergen vedrørande faktura  for utskrivingsklare pasientar 

Spørsmål vedrørande faktura for utskrivingsklare pasientar kan rettast til Fagsenter for kliniske system på telefon 91 80 95 93.  

Dersom ein ønsker å klage må denne sendast skriftleg til Fagsenter for kliniske system, Seksjon for IKT, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Koordinerande einingar 

Koordinerande einingar (KE) i kommunane,

Koordinerande einingar (KE) Helse Bergen

Koordinerande eining (KE) Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik mellom kommunane og spesialisthelsetenesta 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta. 

ROP forløp - kontaktpunkt kommunar i føretaksområdet_HB_oppdatert 03.08.17

​Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

Fann du det du leita etter?