Personvern

Denne personvernerklæringa fortel korleis personopplysningar blir samla inn og brukt på saman.no

Saman.no blir utvikla i tett samarbeid med sjukehusa i Noreg. Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta består i dag av om lag 50 nettstader; alle sjukehusa, IKT-selskap, apotek, RHF og selskap som spesialisthelsetenesta eig saman, slik som f.eks. Pasientreiser. Saman utviklar vi ny funksjonalitet, design og oppbygging av innhaldet slik at det skal vere tilgjengeleg for brukarane. Vi samarbeider også med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som forvaltar og driftar den tekniske løysinga.

Ansvar

​Dataansvarlig

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Databehandlar


Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehald av nettstaden. Opplysningane som vert samla inn, lagrast på servare som driftas av NHN.

E-post

Du har anledning til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noko av det du les om på våre nettsider. Dersom du sender ein e-post til oss vil e-postadressa di og personopplysningane du inkluderer i e-posten bli lagra. Lagringsperioden er avhengig av om innhaldet er arkivverdig eller ikkje. Om det er arkivverdig vil det bli lagra i henhold til bevaring- og kassasjonsreglementet til Departementet og arkivforskrifta. E-post som ikkje er arkivverdig blir sletta etter 3 månader.

Sensitive personopplysningar skal ikkje sendast med e-post. Det er derfor viktig at du ikkje inkluderer slike opplysningar, for eksempel opplysningar om helsa di, personnummer osv. i e-post til oss.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemelding på nettsidene via skjemaet «Fann du det du leita etter». Skjemaet ligg på eit utval av nettsidene våre. Du vil ikkje få svar på tilbakemeldinga, men ho blir lagra. Tilbakemeldingane blir brukt som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene.

Dersom du skriv inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir desse opplysningane automatisk sletta før innsending.​

Lenker til andre nettstader

Vi lenker til andre organisasjonar og nettstader. Personvernerklæringa på denne nettstaden omfattar ikkje andre nettstader. Når du besøker andre nettstader, bør du derfor lese personvernerklæringa på desse nettstadane.

Vi bruker videoavspelingstenesta Youtube frå Google. Google samlar inn data når du speler av ein video. Slike data blir ikkje samla inn viss ikkje du speler av videoen. Google bruker også informasjonskapslar når du speler av ein video. Når du speler av ein Youtube-video må du godta personvernerklæringa frå Google (https://policies.google.com/privacy?hl=no)

Besøksstatistikk

Vi samlar inn besøksstatistikk (nettstatistikk) for å gjere nettsidene våre  betre. Statistikken viser kor ofte kvart enkelt område av nettsida blir besøkt. Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson. Besøksstatistikken blir lagra på våre datamaskinar.

Eksempel på informasjon som blir lagra er: Tal på besøkande på dei ulike sidene, informasjon om kva nettside du var på før du kom inn på vår nettstad (url-adressa du kom frå), kor lenge du er på nettsida og kva nettlesar du bruker. Informasjonen som blir lagra blir brukt slik at nettsida sine tilbod og innhald kan bli betre og utviklast vidare.

Vi bruker ei løysing frå Matomo. Denne løysinga lagrar ikkje opplysningar om deg som enkeltperson. Alle data blir lagra lokalt hos Norsk Helsenett i Noreg. Meir informasjon om Matomo finn du her: https://matomo.org/ 

Les meir om korleis vi handterar informasjonskapslar på saman.no

Søk

Vi lagrar informasjon om kva søkeord du bruker når du søker på nettstaden. Formålet med dette er å gjere informasjonen vår betre og meir tilrettelagt brukarane sine behov. Vi kan blant anna finne ut kva søkeord som gir treff og kva søkeresultat du vel. Det er berre søkeorda som blir lagra, og dei kan ikkje koplast til andre opplysningar om deg.

Fann du det du leita etter?