Foto: Utsikt

Samarbeidssekretariatet (SSE)

Samarbeidssekretariatet skal vere eit koordinerande organ i samhandlingsstrukturen og bidra til å sikre samordning i helsefellesskapet. Samarbeidssekretariatet skal arbeide for opne og inkluderande prosessar.

​Oppgåver

  • Sekretariat for partnarskapsmøte og SSU
  • Planlegge møter i - og følgje opp føringar frå – partnarskapsmøte og SSU
  • Ivareta sekretariatsfunksjonen i områdeutvala
  • Halde seg orientert om saker som blir handsama av områdeutvala, faglege samarbeidsutval og i andre samarbeidsorgan
  • Sekretariatet skal fungere som bindeledd i samhandlingsstrukturen, og kan medverke til å plassere ansvar for behandling av saker i rett samarbeidsorgan
  • Ha redaksjonelt ansvar for felles nettside 

Samansetning

  • Ein kommunal representant frå kvart områdeutval
  • 3 representantar frå spesialisthelsetenesta etter følgjande fordeling: Helse Bergen (2) og Haraldsplass Diakonale Sykehus (1)
  • Representantane skal rekrutterast frå strategisk nivå (leiar- eller rådgjevarnivå)

Arbeidsform

Sekretariatet skal leiast i fellesskap av 1 representant frå Helse Bergen og 1 kommunal representant.

Representantar i SSE

Anne Kvalheim
Telefon:  40 61 26 04
Epost: anne.kvalheim@helse-bergen.no 
Helse Bergen, koordinator for SSE

Reidun Braut Kjosås
Telefon:  91 73 75 15
Epost: reikju@kvam.kommune.no
Kommunane i Voss lokalsjukehusområde

Elena Sandgathe 
Telefon:  91 68 70 63
Epost: elena.sandgathe@haraldsplass.no 
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Anne Hildegunn Færøy
Telefon:  41 44 12 08
Epost: ahf@nordhordland.net 
Kommunane i Nordhordland

Eirik Vestrheim
Telefon:  55 56 74 41
Epost: eirik.vestrheim@bergen.kommune.no
Bergen kommune

Linn Kristin Kästel
Telefon:  98 63 36 86
Epost: linn.kastel@askoy.kommune.no
Kommunane i Bergensregionen

Trude Hjortland
Telefon:  48 29 99 16
Epost: trude.hjortland@helse-bergen.no​
Helse Bergen

Fann du det du leita etter?