Retningsline for elektroniske meldingar innan somatisk sektor

Retningslinje for elektroniske meldingar – supplerer tjenesteavtale 3 og 5 for somatisk sektor.

Ved innleggelse  - Kommunen

Når pasienter innlegges i sykehus skal det så langt mulig følge med skriftlig dokumentasjon iht. gjeldende avtale (pkt 5.3, 5.4, 5.5) - dvs. bl.a. sykepleiedokumentasjon, oppdatert medikamentliste m.v. Kommunen kan her også orientere om nåværende tjenestenivå, og angi kontaktinformasjon fram til innleggelsesrapport kan oversendes.
Utføres av kommunen.

Melding om innlagt pasient - Spesialisthelsetjenesten

Logistikkmelding skal ved innleggelse aktiveres så raskt som mulig for pasienter som allerede har eller som vil komme til å ha behov for kommunale tjenester. Meldingen oppretter kontakt med kommunehelsetjenesten og er en forutsetning for videre dialog i forløpet.Utføres av Spesialisthelsetjenesten.

Innleggelsesrapport - Kommunen

Skal sendes som elektronisk melding så raskt som mulig etter innleggelse av pasienter som allerede mottar komunale tjenester, og senest innen 24 timer etter at kommunen har mottatt logistikkmelding om innlagt pasient. Elektronisk innleggelsesrapport skal også oversendes for pasienter der en har sendt med skriftlig materiale i papirform ved innleggelse. Rapporten skal som et minimum inneholde opplysninger om alle aktive tjenester og pasientens funksjonsnivå, samt oversikt over medikamenter (men kun dersom pasienten mottar hjelp til medikamenthåndtering), jfr. avtalens pkt. 5.5.
Utføres av kommunen.

Tidligvarsel- Spesialisthelsetjenesten

(Iht. avtalens pkt. 3.3)
Gis i "Helseopplysninger" og merkes "tidligvarsel". Varselet skal sendes snarest mulig og som hovedregel innen 24 timer etter at pasienten er innlagt. Varselet skal inneholde nødvendig informasjon iht. avtalen, dvs. om pasientens antatte behandlingsforløp; forventet utskrivningsdato samt forventet funksjonsnivå/hjelpebehov ved utskrivning. Spesialisthelsetjenesten skal i varselet presisere om en mener å ha gitt en fullstendig vurdering av funksjonsnivå og hjelpebehov, eller om en vil komme tilbake med dette i en oppdatering av tidligvarselet.
Utføres av spesialisthelsetjenesten.

Oppdatering av tidligvarsel og helseopplysninger- Spesialisthelsetjenesten

Oppdateringer av tidligvarsel - eller av tidligere oppdateringer - skal gjøres så snart som mulig i behandlingsforløpet. Alle oppdateringer knyttet til formidling av hjelpebehov og funksjonsnivå skal gjøres i "Helseopplysninger". Oppdateringer som kun gjelder forventet utskrivningstidspunkt eller andre mindre avklaringer kan gjøres i en dialogmelding.
Utføres av spesialisthelsetjenesten.

Kommunens planlegging av mottak av pasient - Kommunen

Ansvarlig: Kommunen
Dersom sykehuset i tidligvarsel - eller i en oppdatering av dette - angir å ha gitt en fullstendig beskrivelse av funksjonsnivå/hjelpebehov, påligger det kommunen å så snart som mulig etterspørre ytterligere dokumentasjon  som er nødvendig for å kunne behandle et varsel om utskrivningsklar pasient. Dette gjøres i en dialogmelding.
Utføres av kommunen.

Varsel om utskrivingsklar pasient- Spesialisthelsetjenesten

Logistikkmelding som aktiveres på det tidspunkt der pasienten er utskrivningsklar og kan reise ut fra sykehus. Forutsetter at informasjon som på et tidligere tidspunkt er gitt i tidligvarselet, eller i en oppdatering av dette, er fullstendig hva gjelder angivelse av funksjonsnivå/hjelpebehov. Varsel om utskrivningsklar pasient skal kun gis dersom spesialisthelsetjenesten faktisk vil være i stand til å sende ut pasienten samme dag ved aksept fra kommunen innen de nedenfor angitte svarfrister. Dersom pasienten skriver seg selv ut på eget ansvar sendes umiddelbart en dialogmelding om dette, samt en utskrivningsrapport, epikrise m.v. Pasienten skal da ikke registreres som utskrivningsklar.
Utføres av spesialisthelsetjenesten.

 

Til alle samarbeidsavtalar

Fann du det du leita etter?