Tenesteavtalar

Her finn du oversikt over alle tenesteavtalane. Særavtalar knytt til dei ulike tenesteavtalene finn du inn under kvar tenesteavtale.

Overordna samarbeidsavtale - Tenesteavtale 1​​Overordna avtale som beskriv kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre. 

Tenesteavtale 2

Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar som har behov for koordinerte tenester.

Tenesteavtale 3 og 5 (somatikk)Tjenesteavtale 3 og 5 for samarbeid om inntak i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatikk for barn, unge og voksne.

Tenesteavtale 3 og 5 (rus og psykisk helse)

Tjenesteavtale 3 og 5 for samarbeid om inntak i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og voksne. 

Tenesteavtale 4Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp. 

Tenesteavtale 6Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering.

Tenesteavtale 7Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid.

Tenesteavtale 8Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga.

Tenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løysingar

Tenesteavtale 10Samarbeid om førebygging mellom Helse Bergen HF, Haraldsplass og dei 22 kommunane i sjukehusområdet.

Tenesteavtale 11​

Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda. ​

Fann du det du leita etter?