Tenesteavtale 1

Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

1. Partar i avtalen

Avtalen gjeld mellom kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde og Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS, Solli distriktspsykiatriske senter, Hospitalet Betanien Distriktspsykiatriske senter og Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS Bjørkeli.

2. Bakgrunn for avtalen

Partane er etter Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1e og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-1 pålagt å inngå samarbeidsavtale.

3.  Formålet med avtalen

Konkretisere oppgåve- og ansvarsfordeling mellom kommunen og spesialisthelsetenesta

4. Verkeområdet for avtalen

Kommunen og helseføretaket er gjennom lovverket tillagt kvar sin kompetanse og ansvarsområde. Virkeområdet for samarbeidsavtala vil være område kor lova pålegg partane å inngå samarbeidsavtale og område der ansvaret til partane overlappar kvarandre.

5. Rutinar for samhandling mellom kommune og spesialisthelseteneste

I samsvar med ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester” av 22.juni 2011 § 6.2 første ledd skal kommunen og helseforetaket avklare kva helse- og omsorgsoppgåver og tilhøyrande tenester partane har ansvar for.


Kommunen sitt ansvar er definert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstenestelova) og særskilt i kapittel 3 “Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester”.

§ 3-1. Kommunens overordna ansvar for helse- og omsorgstenester;

 • Kommunen skal sørgje for at personer som oppheld seg i kommunen vert tilbydd naudsynte helse- og omsorgstenester.
 • Kommunen sitt ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper, personer med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne.
 • Kommunen sitt ansvar etter første ledd inneber plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere verksemda, slik at omfang og innhald på tenestene er i samsvar med krav fastsett i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmare føresegn om innhald i denne plikta.
 • Kommunen si helse- og omsorgsteneste omfattar offentleg organiserte helse- og omsorgstenester som ikkje høyrer under stat eller fylkeskommune.
 • Tenester som nemnt i første ledd, kan ytast av kommunen sjølv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlege eller private tenesteytarar. Avtalene kan ikkje overdragast.

Helseforetaket sitt ansvar er definert i Lov om spesialisthelsetjenester, og særskilt i kapittel 2 § 2-1a og kapittel 3 om særlige plikter og oppgåver;

§ 2-1a. Dei regionale helseforetaka sitt ansvar for spesialisthelsetenester

 • Dei regionale helseforetaka skal sørgje for at personer med fast bustad eller opphaldsstad innan helseregionen vert tilbydd spesialisthelseteneste i og utanfor institusjon, medrekna
 1. sjukehustenester
 2. medisinske laboratorietenester og radiologiske tenester
 3. akuttmedisinsk beredskap
 4. medisinsk naudmeldeteneste, luftambulanseteneste og ambulanseteneste med bil og eventuelt med båt
 5. tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, medrekna institusjonsplassar som kan ta imot rusmiddelmisbrukarar med heimel i sosialtenestelova §§ 6-2 til 6-3,
 6. transport til undersøking eller behandling i kommune- og spesialisthelsetenesta og
 7. transport av behandlingspersonell
 • Dei regionale helseforetaka skal peike ut institusjonar i det einskilde helseforetak som kan ta imot rusmiddelmisbrukarar med heimel i sosialtenestelova §§ 6-2 til 6-3.
 • Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjonar i helseregionen.
 • Tenester som nemnd i første ledd kan ytast av dei regionale helseforetaka sjølv, eller ved at dei inngår avtale med andre tenesteytarar.
 • Departementet kan i forskrift stille krav til tenester som er omfatta av denne lova.

I samsvar med krav er lovteksten operasjonalisert på einskilde område i tenesteavtalane.

Dersom kommunane og helseforetaket skal avtale å endre oppgåvefordelinga skal fylgjande vere oppfylt:

 • Partane (kommunane og helseforetaket) skal være likeverdige
 • Dialog og høyringar skal være gjennomført og endringar planlagt i god tid.
 • Heilskaplege pasientforløp skal være utvikla mellom partane på førehand
  for å sikre kvalitet i pasientbehandlinga.
 • Ressursar skal følgje endringar i pasientforløpet i form av kompetanse og økonomi.
 • Det skal være semje mellom partane.


Når det gjeld ytterlegare klargjering av kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsområda er pålagt ansvar for blir det vist til tenesteavtalane 2-11 og aktuelle særavtalar.

6. Handtering av usemje/avvik, tvisteløysing, herunder misleghald

I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og eventuelle særavtaler skal denne avtalen ha forrang.

Det vert vist til punkt om avvik i overordna samarbeidsavtale. 

Usemje og tvist skal løysast i tråd med overordna samarbeidsavtale.

Konsekvensen av eventuelle avtalebrot er regulert i overordna samarbeidsavtale

7. Varigheit, revisjon og oppseiing

Partene pliktar å gjera avtalen kjent for eigne tilsatte, og sikre implementering i eigen organisasjon.

Avtalen trer i kraft fra 01.07.2012 og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med eit år som frist for oppseiing, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-5, 2. ledd. Dersom ein av partane seier opp avtalen skal Helse Bergen HF varsle Helse Vest RHF. Det regionale helseforetaket skal varsle Helsedirektoratet, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §6-5, 2. ledd.

Kvar av partane kan kreve at avtalen vert revidert dersom vesentlege føresetnader for avtalen blir endra. Partane er samde om å gjennomgå avtalane innan desember kvart åre med sikte på nødvendige oppdateringar eller utvidingar.

 


Utskriftsvennlig versjon av Tenesteavtale 1 Sjå alle Tenesteavtalane

Fann du det du leita etter?