Eldre dama og sykepleier
Koordinerte tenester mellom sjukehus, kommune og private

Samarbeid om pasienten

Inn og utskriving somatikk

God samhandling er mellom anna å tryggja god inn- og utskriving i sjukehus. Kommunane og spesialisthelsetenesta har i lag utarbeidd avtalar og rutinar for samhandlinga. Det er viktig at desse vert følgt.


Inn og utskriving rus og psykisk helse 

God samhandling er mellom anna å tryggja god inn- og utskriving i sjukehus.
Kommunane og helesføretaket har i lag utarbeidd avtalar og rutinar for denne samhandlinga. Det er viktig at desse vert fulgt for at me i lag får til best mogeleg samhandling. Det er viktig at all dialog vert journalført. 

Svangerskaps – fødsels – og barselomsorg

Sikre kontinuitet i behandling og oppfølging av gravide, fødande, barselkvinner og det nyfødde barnet og forankring av samarbeidet mellom likeverdige partar.  Avklare oppgåvedeling, kompetansebehov og ansvarstilhøve i samarbeidet om enkeltbrukarar/pasientar ved inn- og utskriving frå obstetrisk eining i spesialisthelsetenesta.

Behov for følgje under opphold på sykehus

Samhandling i situasjoner der det er vurdert som tenleg at personer med særskilte helse- og omsorgsbehov får bistand frå kommunalt personell under opphald i spesialisthelsetenesta.

Kommunale kontaktadresser for pasientar med følgjebehov

– jfr. særavtale prosedyre til Tjenesteavtale 2 ved behov for følgje under opphald i spesialisthelsetenesta:

Kommunale kontakter ved behov for følgje
Kommune
KontaktpunktTelefonnummer
AskøyFagsjef tjenester for utviklingshemma56 15 82 47/ 97 05 17 40
Alver

Tenesteleiar heimetenesta
Tenesteleiar habiliteringstenesta

56 37 56 03/ 47 46 09 93
56 37 55 80 /47 46 11 08

AustevollHelseservicekontoret55 08 10 00/ 90 36 54 14
AustrheimNordliheimen56 16 20 40/ 97 65 98 22
BergenEtat for tjenester til utviklingshemmede Kontaktpersoner:
Helene Myklebustad
Kjersti Moe

 


92 07 95 11
93 60 69 45

Bjørnafjorden

Avdeling forvaltning og koordinering
91 67 20 72
EidfjordHelse og omsorgsleiar53 67 35 70
GulenLeiar tiltaksnemnda57 78 20 65
Fedje

Kristin Aase
Nadine Gutte-Preusse

56 16 51 25
56 16 51 42

KvamHelse og omsorgssjef56 55 30 93/ 90 59 85 79
MasfjordenMasfjorden sjukeheim v/avd.leiar56 16 65 00
ModalenModalstunet Bu og opptrening56 59 90 90
Osterøy

Helse, omsorg og sosial
v/ Kristin Ruud Myking
Geitryggen 8
5282 Lonevåg

56 19 21 81
SamnangerKoordinerende enhet v/ pleie og omsorg56 58 98 50/ 56 58 98 53
UlvikErgoterapeut Reidun Stavestrand Ulvik omsorgstun40 00 71 91/ 56 52 70 80
Vaksdal

Forvaltningskontoret
v/Ann Marit Mehus Lie

56 59 44 00
Voss

Leiar tildelingskontoret
Laila Kristin Brekkhus

56 52 13 00
Øygarden

Kristin Straume

99 79 95 26

Kommunalt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp (ØHD)

Avtale for betre samarbeid og heilskaplege pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Føremålet med avtalen er å skildra eit kommunalt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp(ØHD) for pasientar med behov for somatiske helsetenester, og tenester innan psykisk helsevern og rusbehandling.

Avtale ØHD tilbod

Kommunar som har inngått særavtale knytt til ØHD senger

Inngåtte særavtalar
​Lenke til kvar særavtale

AskøyAustevoll
BergenFusa
Kvam Herad
Norhordland
SamnangerØygarden
Voss

Pasientar med heilskapelege behov

Nokre treng heilskapelege og koordinerte tenester både i kommune og i spesialisthelsetenesta.
I tillegg til helsetilstanden synliggjort gjennom diagnosar og nedsett funksjon, kan utfordringar på følgjande områder være sentrale for personen: Bolig, økonomi, familie, utdanning, tannhelse, ernæring, kulturell bakgrunn mm.

Avtale for pasientar med heilskapelege behov Særavtale for samarbeid om opplæring av pasientar, brukarer og pårørande

Pasientforløp


I tillegg til avtalane har me i felleskap utarbeidd pasientforløp.
Forløpa er tilpassa vår organisering og har som mål å leggja til rette for god samhandling til det beste for pasienten.


Rus- og psykiatri (ROP)
Pasientar med alvorleg ruslidelse har ofte samtidig psykisk sjukdom, og pasientar med psykisk sjukdom har mye hyppigare ruslidingar enn gjennomsnittet i befolkninga, forkorta til ROP-lidingar, og kan følgje dette Psykiatri og rus-forløpet (ROP-forløpet) .


Psykoseforløp
Målsettinga for psykoseforløpet er at fleire menneske med psykoselidingar skal klara seg sjølve og ha eit stabilt og meiningsfullt (verdig) tilvære i eigen bustad. Det er også eit viktig mål å førebyggje dramatiske akuttinnleggingar og langvarige innleggingar i døgnpost. Behandling og bistand skal gå føre seg på lågaste effektive nivå (dag, poliklinikk, ambulant, kommunale tenester) til rett tid utan opphald.

Akuttforløp
Fastlegar og anna personell i primærhelsetenesta som tek kontakt med spesialisthelsetenesta i forbindelse med akuttpsykiatrisk hjelp kan følgje dette akuttforløpet
 

 Pakkeforløp for kreft, psykisk helse og rus

Pakkeforløp for kreft (helse-bergen.no)

Pakkeforløp psykisk helse og rus (helse-bergen.no)

 

 

 Retningsline for melding av avvik

 

 

Fann du det du leita etter?