Helsefellesskap

Gjennom helsefellesskapet skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide enda tettere, og gå fra å være parter til å bli partnere.

Kommunene og helseforetaket skal, sammen med fastleger og brukere, jobbe mer målrettet og konstruktivt sammen på ulike nivå. 

Det overordnede målet er «innbyggerens helsetjeneste» - en god og trygg helsetjeneste basert på innbyggernes behov og premisser.

Helsefellesskapet er en videreutvikling av samarbeidsavtalene og samarbeidsstrukturen som allerede eksisterer mellom Helse Bergen og de 18 kommunene i foretaksområdet.

Prinsippene bygger på avtale om helsefellesskap som ble inngått mellom regjeringen og KS i oktober 2019. Det er en forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. 

Etablering av helsefelleskap skal være med på å sikre prioritering av tjenester til de pasientene som trenger det mest. 

Helsefellesskapene skal særskilt prioritere tjenester til fire pasientgrupper: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengige, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Helsefellesskap nasjonalt

Bakgrunnen for helsefellesskap

«Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunkt i helseforetaksområdene. I helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdene bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydelige i sine forventninger til hva kommuner og sykehus bør oppnå i de nye helsefellesskapene. Nasjonale myndigheter må støtte​​ helsefellesskapene gjennom bedre styringsinformasjon og fremskrivingsverktøy og ved å gjennomføre tiltak som bedrer pasientforløpene.»

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (ko​rtversjon)​

Organisering av helsefellesskap (helsedirektoratet.no)

  • «Arbeidsdeling i helsefellesskap: tre nivåer og representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Regjeringen anbefaler at helsefellesskapene skiller tydeliger​e mellom hhv. overordnede prinsipielle, strategiske og faglige beslutninger. Den formelle beslutningsmyndigheten i helsefellesskapene vil ligge i helseforetakene og kommunene»
  • «Sekretariatsfunksjoner er en sentral forutsetning for at kommunene i helsefellesskapet kan samordne seg, det vil si at noen kommuner stiller i samarbeidsutvalget på vegne av en gruppe kommuner»
  • «Regjeringen og KS anbefaler at helseforetaket og kommunene inngår en konkret avtale om hvordan de skal drive utvikling og planlegging av tjenestene i helsefellesskapet.»
  • «Helsefellesskapene må drøfte konkret hvordan oppgaver skal løses og avtale hvordan kostnader og gevinster skal fordeles.»

Presentasjon - ​Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Satsing på helsefellesskap. Første møte i Nettverk for helsefellesskap (Helsedirektoratet)

​Helsefellesskap i ​Helse Bergen sitt foretaksområde

Etableringen av helsefellesskap skal legge til grunn eksisterende samhandlingsstrukturer og avtaler, og utvikle disse videre. 

  • I foretaksområdet til Helse Bergen er samhandlingsstrukturen og samarbeidsformene regulert gjennom «overordna samarbeidsavtale»

    Etablering av helsefellesskap i foretaksområdet handler derfor om å videreutvikle «overordna samarbeidsavtale» i tråd med nasjonale føringer, tilpasset lokale vurderinger og behov. 
  • I foretaksområdet har man nylig gjennomført prosjektet «Felles utviklingsplan for samarbeid og samhandling». Prosjektrapporten er viktig grunnlagsmateriell for etablering av helsefelleskap. En arbeidsgruppe er satt ned for å følge opp rapporten og oppdraget knyttet til helsefelleskap.
  • Helsefellesskap vil formelt bli etablert under Toppledermøtet i april 2022.

Arbeidsgruppen består av:


Fann du det du leita etter?