Handlingsplan

Handlingsplanen skal vera eit dynamisk og operativt verktøy som skal vera førande for Samarbeidsutvala sin aktivitet, og legg føringar for felles aktivitet og tiltak som partane er samde om å prioritere i inneverande år.

Handlingsplanen vert utarbeidd med bakgrunn i overordna føringar, som ei oppfølging av avtaleverket og etter innspel frå partane. Handlingsplanen med prioriterte tiltak skal godkjennast i dei fire Overordna Samarbeidsutvala.

Samarbeidssekretariatet (SSE) bidrar til at tiltaka i Handlingsplanen vert fylgt opp og at aktuelle partar blir involvert.

Handlingsplan for 2022

- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet

1. Oppfølging av samarbeidsavtalar

1.1 Samarbeid om handtering av pandemiar

 • ​Planlegge og gjennomføre ei evaluering av korleis Avtale om samarbeid ved pandemisk influensa​ og koordineringsgruppa har fungert i den pandemiske situasjonen. 
  • Har avtalen bidratt til å gje innbyggjarane nødvendig helsehjelp under pandemien?
  • Har avtalen sikra ansvarsforhold og rutinar for samarbeid mellom kommunar og sjukehus?

Tidsramme: 2022​

1.3 Tenesteavtale 10

 • ​Samarbeid om førebygging
 • Revisjon og signering
 • Utarbeide forslag til implementering

Tidsramme: Våren 2022

1.4 Tenesteavtale 11

 • Utarbeide og inngå særavtalar

Tidsramme: 2022

1.5 Utarbeide retningsliner for samhandling om ernæringsstatus og ernæringsoppfølging

 • Somatikk
 • Psykiatri

Tidsramme: 2022

1.6 Utarbeiding av samarbeidsavtalar/tenesteavtalar som møter dei to nye lovkrava til kva samarbeidsavtalane skal innehelde

 • «konkret beskriving av korleis partane saman skal utvikle og planlegge tenestene» (punkt 12 i helse- og omsorgstenestelova § 6-2 første ledd)
 • «samarbeid om ytelse av helse- og omsorgstenester til barn og unge med samansette vanskar og lidingar, og som derfor mottar tenester frå begge forvaltingsnivåa» (punkt 13 i helse- og omsorgstenestelova § 6-2 første ledd)

Tidsramme: Hausten 2022

1.7 Revisjon av overordna samarbeidsavtale for føretaksområdet

 • Arbeidsgruppa for etablering av helsefellesskapet vil legge fram si tilråding om prosess for denne revisjonen. 

Tidsramme: 2022

1.8 Årleg gjennomgang av avtaleverket

Tidsramme: Hausten 2022

 

2. Oppfølging av andre samhandlingsinitiativ

2.1 Etablering av Helsefellesskap

 • ​vedta ny samarbeidsstruktur
 • operasjonalisere vedtak
 • vurdere behov for revisjon og tilpassing av handlingsplanen
 • sikre prioritering av dei fire prioriterte gruppene (barn og unge, skrøpelege eldre, personar med samansette lidingar og personar med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem)

Tidsramme: 2022

2.2 Retningsliner for lege-til-lege-samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta

 • Fullføre arbeidet som er sett i gang. MFU har følgjande mandat til arbeidet:
  • Kartlegge samhandlingsutfordringar i lege-til-lege-samarbeidet / systematisere innmeldte enkeltsaker
  • Lage spesifikke retningsliner, forslag til saksgang og beslutningsstruktur for aktuelle kliniske problemstillingar og samarbeidsområde med kjente samhandlingsutfordringar. I fyrste omgang avgrensa til samarbeidet mellom legar i spesialisthelsetenesta og fastlegar
  • Foreslå eit system for rapportering og oppfølging av avvik

Tidsramme: 2022

2.3 Digital samhandling

 • Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa
 • Partane skal vera orienterte om prosjekt / tiltak som føregår med omsyn til digital samhandling

Tidsramme: 2022

2.4 Felles e-læringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse

 • Utarbeide eit felles e-læringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse omkring vurderingar av når er ein pasient utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta.
  • Somatikk
  • Rus og psykisk helse

Tidsramme: 2022

 

Tidlegare handlingsplanar:

Fann du det du leita etter?