Handlingsplan

Handlingsplanen skal vera eit dynamisk og operativt verktøy som skal vera førande for Samarbeidsutvala sin aktivitet, og legg føringar for felles aktivitet og tiltak som partane er samde om å prioritere i inneverande år.

Handlingsplanen vert utarbeidd med bakgrunn i overordna føringar, som ei oppfølging av avtaleverket og etter innspel frå partane.
Handlingsplanen med prioriterte tiltak skal godkjennast i dei fire Overordna Samarbeidsutvala.

Samarbeidssekretariatet (SSE) bidrar til at tiltaka i Handlingsplanen vert fylgt opp og at aktuelle partar blir involvert.

Handlingsplan for 2020

- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet.

1. Oppfølging av samarbeidsavtaler

1.1 Pandemisk influensa

Tiltak

- Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa 

Tidsramme

2020

1.2 Tenesteavtale 8

Tiltak

- Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og særavtalar
- Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel»

Tidsramme

2020

1.3 Tenesteavtale 4

Tiltak

- Fullføre revisjon av særavtalar knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp - for dei kommunar det er aktuelt for.

Tidsramme

Vår 2020

1.4 Tenesteavtale 11 og 12 

Tiltak

- Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda
- Revisjon av avtala


Tidsramme

2020

1.5 Særavtale om utdanningsløp

- Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den grad det er aktuelt.

Tidsramme

2020

1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket

Tidsramme

2020

1.7 Tenesteavtale 10

- Samarbeid om førebygging
- Revisjon av avtale


Tidsramme

2020

2. Oppfølging av andre samhandlings-initiativ

2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet)

- Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast
- Vurdere utprøving av tiltak

Tidsramme

Vår 2020

2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling

- Utarbeide plan og setje i verk tiltak


Tidsramme

2020

2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL)

- Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot 

Tidsramme

2020

2.4 Vidareutvikle saman.no

Tidsramme

2020

2.5 Utarbeide retningsliner for lege til lege samarbeid

Tidsramme

2020

2.6 Digital samhandling

- Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa

Tidsramme

2020

2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse

- Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse  omkring vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta.
- Somatikk
- Rus og psykisk helse

Tidsramme

2020

 

Tidligare handlingsplanar:

 

Fann du det du leita etter?